آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۹

چکیده

بحارالانوار، مفصل ترین مجموعه حدیثی شیعه و دایره المعارفی از آموزه های شیعی و یکی از تألیفات علامه مجلسی است. در این کتاب اکثر روایات از مصادر دیگر نقل شده اند و اسم منابع هم ذکر شده است؛ اما بعضی از منابع مجهول واقع شده اند و منبع مجهول: یعنی منبعی یا کتابی که نامعلوم و ناشناخته شده است و روایات مجهول المنبع روایاتی را گفته می شود که از منابع نامعلوم و ناشناخته نقل شده اند. در این نوشتار بررسی سندی و محتوای روایات مجهول المنبع بحارالانوار با تأکید بر روایات زیارت پرداخته شده است. پژوهش حاضر به جهت بهره گیری از کلام معصومان ع و ارزیابی کتاب شریف بحارالانوار و اعتبارسنجی سندی و محتوای روایات به ویژه روایات ضعیف السند ضروری است. روایات مجهول المنبع بحارالانوار بر اساس موضوعات، قابل تقسیم اند و روایات زیارت مشتمل بر موضوعات مانند ثواب زیارت معصومان ع، ثواب استقبال زائر و زیارت نامه حضرت معصومه س هستند. در این نوشتار که به روش تحلیلی و توصیفی انجام گرفته، این روایات بر اساس مؤلفه هایی مانند شهرت روایی، مقایسه با آیات، مقایسه با روایات دیگر و... و مبانی علامه مجلسی مانند قاعده تسامحِ در ادله سنن و... بررسی شده اند. همچنین احادیث مزبور با وجود ضعف سند از جهت محتوا قابلیت پذیرش هستند و نمی توان رد نمود؛ زیرا، به علت مطابقت با قرآن، تاریخ قطعی، شهرت روایی و با مقایسه نقل های مختلف و بر اساس قاعده تسامح در ادله سنن و... قابل پذیرش اند.

متن

Validation of Hadiths without Sources in Bihar al-Anwar (Oceans of Lights)

Bihar al-Anwar (Oceans of Lights) is the most detailed collection of Shia Hadiths and an encyclopedia of Shia teachings and one of the works of Allama Majlisi. In this book, most of the Hadiths are quoted from other sources and the names of the sources are also mentioned; and some unknown sources have been found, and an unknown source means a source or a book that has become unknown and unrecognized, and Hadiths of an unknown source are said to be narrated from unknown and unrecognized sources. In this article, the document and content of the unknown narrations of Bihar al-Anwar (Oceans of Lights) are discussed with an emphasis on the pilgrimage (Ziarat) narrations. The present research aims to use the words of the Infallible Figures and to evaluate Bihar al-Anwar (Oceans of Lights) book and validate the document and the content of Hadiths, especially the weak ones. The narrations of the unknown sources of Bihar al-Anwar (Oceans of Lights) can be divided according to topics, and the narrations of pilgrimage include topics such as the reward of visiting the Infallible Figures’ graves, the reward of welcoming the pilgrims, and the pilgrimage of Hazrat Masoumeh. In this article, which is done with an analytical and descriptive method, these narrations have been examined based on components such as narrative reputation, comparison with verses, comparison with other narrations, etc and Allama Majlisi’s rule of tolerance and easily acceptance of narrations concerning the Sunan. Also, despite the weakness of the document, the above-mentioned Hadiths are admissible in terms of content and cannot be rejected; Because, due to their conformity with the Quran, definite history, narrative fame, and by comparing different narrations, and based on the rule of tolerance and easily acceptance of narrations concerning the Sunan, etc., they can be accepted.

تبلیغات