آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۸

چکیده

پژوهش های مسئله یاب[1] به دنبال شناسایی سؤال ها[2] و مسئله هایی[3] است که پیرامون یک موضوع سازمانی یا رخداد اجتماعی قابل طرح و بررسی است. این مقاله به عنوان یک پژوهش مسئله یاب به دنبال کشف و شناسایی سؤال ها و مسئله های حقوقی در ارتباط با ناآرامی های ۱۴۰۱ ایران است. شناسایی و تعریف این مسئله ها و سؤال ها زمینه مساعدی را فراهم می کند که پژوهشگران حقوقی در قالب مقاله، پایان نامه، کرسی علمی و حتی رساله علمی به پژوهش در ابعاد حقوقی ناآرامی های ۱۴۰۱ ایران بپردازند. علاوه بر این، نتایج این تحقیق می تواند برای سیاست گذاران، برنامه ریزان، قانون گذاران نیز قابل استفاده و راهگشا باشد. ویژگی مسئله یاب بودن این پژوهش موجب شده که این مقاله با مشارکت 80 نفر از صاحب نظران حقوق و قضاوت ایران تهیه شود که از این تعداد، 56 نفر از آنها با درج نامشان نیز -به عنوان نویسنده همکار- موافقت کردندو به این ترتیب شاخص «نویسندگان پرشمار» در مقاله های حقوقی نیز رکورد جدیدی به جای می گذارد. ابزار و روش جمع آوری اطلاعات در این پژوهش با دو شیوه کتابخانه ای و میدانی بوده و تحلیل اطلاعات مزبور به روش «تحلیل محتوا» انجام شده است . در این پژوهش صدها سؤال یا مسئله حقوقی شناسایی شده که مستقیماً قابلیت انجام پژوهش را دارد.

متن

Legal Problem-solving Regarding the Unrest of ۱۴۰۱ Across Iran

Co-authors [۱]   Problem-solving research seeks to identify questions and problems that can be proposed and examined pertaining to an organizational issue or social event. This article as problem-solving research seeks to discern and identify legal questions and issues related to the unrest of ۱۴۰۱ in Iran. Identification and definition of these issues and questions provides a favorable ground for legal researchers to deal with the legal aspects of the ۱۴۰۱ unrest in Iran in the form of articles, theses, academic chairs, and even academic treatises. In addition, the results of this research can be useful for policymakers, planners, and legislators. The problem-solving nature of this research led to the writing of this article with the participation of ۸۰ Iranian legal and judicial experts, of which ۵۶ of them agreed to include their names as Co-author, and in this way, the indicator of the "number of authors" involved in the writing of a single article has also set a new record. The tools and methods of data collection in this research were library and case study methods, and the analysis of said data was carried out by the "content analysis" method. In this research, hundreds of questions or legal issues have been identified that can directly be used as subjects for research.   [۱]. List of co-authors in alphabetical order ۴- Mahmoud Abbasi (Associate Professor at University of Shahid Beheshti) ۵- Mohammad Abedi (Associate Professor at University of Ferdosi in Mashhad) ۶- Alireza Abin (Assistant Professor at University of Sistan and Baloochestan) ۷- Moslem Aghaei Towqh (Lawyer and lecturer of university) ۸- Abolfazl Ahmadzadeh (Judge) ۹- Mohammad Mehdi Anjom Shoaa (Retired Justice in Supreme Court) ۱۰- Asghar Arabian (Associate Professor at Islamic Azad University, Department of Science and Researches in Tehran) ۱۱- Mohammad Ali Ardebili (Professor at University of Shaid beheshti) ۱۲- Dariush Ashrafi (Faculty member in Islamic Azad University, Department of North of Tehran) ۱۳- Seyyed Alireza Avaei (Retired Judge of the Supreme Court of Justice and former Minister of Justice) ۱۴- Badini, Hassan (Associate Professor at Tehran University) ۱۵ - Bahram Bahrami (Retired Justice in Supreme Court) ۱۶- Mahmoud Baratiniya (Retired Judge) ۱۷- Tahmoores Bashiriyeh (Assistant Professor at University of Allameh Tabatabie) ۱۸- Mehrab Darabpur (Professor at University of Shahid Beheshti) ۱۹- Homa Dawoodi (Assistant Professor at Islamic Azad University, Department of Karaj) ۲۰- Gholamhossein Elham (Professor at Tehran University) ۲۱- Roghaye Farahani (Faculty member of Iranian Law and Canon Research Centre) ۲۲- Badie Fathi (Assistant Professor at University of Allameh Tabatabie) ۲۳- Hojjatullah Fathi (Faculty member of Research Center of Culture and Islamic Thought) ۲۴- Alireza Feyz (Retired Judge) ۲۵- Mohammad Jafar Habibzadeh (Professor at University of Tarbiat Modarres) ۲۶-Ali Abbas Hayati (Associate Professor at Razi University) ۲۷- Ali Akbar Hematian (Former Justice of Disciplinary Prosecutor’s Office) ۲۸- Seyyed Mohsen Hosseini Pouya (Assistant Professor at Islamic Azad University, Department of Mashhad) ۲۹- Mohammad Hadi Javaherkalam (Assistant Professor at University of Allameh Tabatabie) ۳۰- Mohammad Javad Javaid (Professor at Tehran University)  ۳۱- Abdul Reza Javan Jafari (Professor at University of Ferdosi in Mashhad) ۳۲- Abbas Karimi (Professor at Tehran University) ۳۳- Mohammad Reza Khosravi (Retired Justice in Supreme Court) ۳۴- Fahime Malekzadeh (Associate Professor at Islamic Azad University, Department of North of Tehran) ۳۵- Hamze Mohammadi (Assistant Professor at Islamic Azad University) ۳۶- Mohsen Mohebi (Associate Professor at Islamic Azad University, Department of Science and Researches) ۳۷- Hassan Mohseni (Associate Professor at Tehran University) ۳۸- Moradi, Hassan (Assistant Professor at University of Allameh Tabatabie) ۳۹- Seyed Abbas Mousavi (Retired Justice in Supreme Court) ۴۰- Abulfazl Nikookar (Appellate Justice) ۴۱- Seyyed Fazel Noouri (Former Justice of Disciplinary Prosecutor’s Office and faculty member of Iranian Law and Canon Research Centre) ۴۲- Mohammad Ali okhovat (Retired Justice in Supreme Court) ۴۳- Mohammad Bagher Parsapour (Associate Professor at University of Tarbiat Modarres) ۴۴- Jafar Pourbadakhshan (Retired Justice in Supreme Court) ۴۵- Behzad Razavi Fard (Associate Professor at University of Allameh Tabatabai) ۴۶- Vali Rostami (Professor at Tehran University) ۴۷- Seyyed Mohammad Sadri (Associate Professor at University of Payam Noor) ۴۸- Mohammad Mahdi Saghian (Assistant Professor at University of Tehran) ۴۹- Mohammad Hossein Saket (Retired Justice in Supreme Court) ۵۰- Gholam Ali Seifi Zeinab (Retired Faculty member at University of shahid Beheshti) ۵۱- Mohammad Javad Shariat Bagheri (Retired Justice in Supreme Court and former head of University of Judicial Science) ۵۲- Abbas Sheikholeslami (Associate Professor at Islamic Azad University, Department of Mashhad) ۵۳- Hossein Simaei Saraf (Associate Professor at University of shahid Beheshti) ۵۴- Zainab Ta'ala (Lawyer) ۵۵- Javad Tahmasebi (Retired Justice in Supreme Court) ۵۶- Seyyed ghasem Zamani (Professor at University of Allameh Tabatabai)

تبلیغات