آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۱

چکیده

خاورمیانه؛ منطقه ای پیچیده، با ساختاری درهم تنیده و متکثر از ساختار نظام بین الملل است که دربرگیرنده امنیت منطقه و همچنین زمینه ساز روابط بین الملل دولت ها در آینده می باشد. ازاین رو هدف پاسخ به این سؤال است که تحولات قطب بندی ها در نظام بین الملل در بازه زمانی 2021-1980 چه تأثیری بر مناقشات و امنیت خاورمیانه داشته است؟ می توان بیان کرد منطقه خاورمیانه با توجه به شرایط داخلی و همچنین ساختار نظام بین الملل با یک ناامنی فراگیر و همه جانبه روبرو هستند بنابراین این گونه مناطق نمی توانند در بعد امنیتی، از تأثیر نظام بین الملل بر سمت گیری ها و سیاست ها و استراتژی های خود ممانعت به عمل آورند. در دوره کنونی نظام بین الملل این تأثیرپذیری بر زیرنظام خاورمیانه بسیار ویژه بوده است. یافته های این پژوهش بر این مبنا است که با محو نظام دوقطبی در سال 1991 و همچنین ظهور نظام تک قطبی به رهبری آمریکا، خاورمیانه دچار آشوب سیستمی شده است، و نظام تک قطبی (آمریکا) در سال های 2021-1991 بیش از نظام دوقطبی (آمریکا و شوروی) در سال های 1991-1980 در ایجاد منازعه و جنگ در خاورمیانه تأثیرگذار بوده است. گسترش عمق و دامنه بی ثباتی های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی در خاورمیانه یکی از پیامدهای چنین وضعیتی است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد.

متن

The impact of changes in the polarization structure of the international system on the Middle East security (۱۹۸۰-۲۰۲۱)

Middle East; Complex regions, with an intertwined structure and the structure of the international system, which includes the security of the region as well as the foundation of international relations of states in the future. The aim, therefore, is to answer the question of what effect the polarization developments in the international system between ۱۹۸۰ and ۲۰۲۱ have had on the conflicts and security of the Middle East? It can be said that the Middle East region is facing a pervasive and comprehensive insecurity due to the internal situation and the structure of the international system, so such regions can not, in terms of security, the impact of the international system on their orientations, policies and strategies. To prevent. In the current era of the international system, this influence on the Middle East sub-system has been very special. The findings of this study are based on the fact that with the disappearance of the bipolar system in ۱۹۹۱ and the emergence of the US-led unipolar system, the Middle East has experienced systemic turmoil, and the monopoly system (US) in ۱۹۹۱-۲۰۲۱ more than the bipolar system (America and the Soviet Union) In the years ۱۹۸۰-۱۹۹۱, he was influential in creating conflict and war in the Middle East. The expansion of the depth and scope of political, social, economic, and cultural instability in the Middle East is one of the consequences of such a situation. The research method is descriptive-analytical and using library resources.

تبلیغات