آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۹

چکیده

قرآن کریم از جمله معیارهای اصلی ارزیابی متون روایی به ویژه روایات تفسیری است. محققان در این محور، بیشتر بر ضرورت عرضه به قرآن کریم تاکید داشته اند اما درباره چگونگی عرضه بر قرآن کمتر پرداخته شده و در این باره الگوی جامع، به ویژه در عرضه روایات تفسیری بر قرآن کریم ارائه نشده است. در این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی، الگوی جامعی برای ارزیابی روایات تفسیری با قرآن ارائه می شود. الگوی پیشنهاد ی در این پژوهش عبارت اند از: 1. به دست آوردن مفاد؛ 2. پرهیز از پیش داوری؛ 3. روشن ساختن مفردات آیه؛ 4. بررسی سیاق آیات هم جوار؛ 5. فرازبندی آیه مشخص نمودن نقاط روشن و مجمل؛ 6. شرح آیه به کمک دیگر آیات؛ 7. دسته بندی روایات و به دست آوردن مفاد؛ 8. استنباط نسبت روایات با آیه؛ 9. عرضه روایات به قرآن عرضه.

The Process of Evaluating Narratives of Commentary with the Quran

The Holy Quran is one of the main criteria for evaluating narrative texts, especially interpretive narrations. In this axis, researchers have emphasized more on the necessity of presenting the Holy Quran, but less has been discussed how to present the Holy Quran, and in this regard, a comprehensive model has not been presented, especially in the presentation of explanatory narrations on the Holy Quran. In this research, a comprehensive model is presented for the evaluation of interpretive narratives with the Quran using the descriptive-analytical method. The suggested model in this research are: 1. Obtaining the contents; 2. Avoiding prejudice; 3. Clarifying the vocabulary of the verse; 4. Examining the context of adjacent verses; 5. Paragraphing the verse to specify the clear and comprehensive points; 6. Explanation of the verse with the help of other verses; 7. Categorizing narrations and obtaining contents; 8. Deducing the ratio of hadiths with verses; 9. Presentation of hadiths to the Quran.

تبلیغات