رویکردی نو در علوم تربیتی

بررسی رابطه بین سبک های تصمیم گیری و راهبرد راه حل گرایی مدیریت تعارض در مدیران مدارس شهرستان ازنا

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

این تحقیق، با هدف بررسی رابطه سبک های تصمیم گیری با راهبردهای مدیریت تعارض در مدیران مقاطع سه گانه آموزشی شهرستان ازنا انجام شد. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه مدیران مدارس شهرستان ازنا، در سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان به تعداد 91 نفر مدیر بود. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل، پرسشنامه سبک های عمومی تصمیم گیری اسکات و بروس (1995) و پرسشنامه راهبردهای مدیریت تعارض رابینز (1999) بود. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون T گروه های مستقل انجام شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار آماری SPSS، آماره های توصیفی و آزمون های استنباطی متناسب با نوع داده ها و متغیرها استفاده گردید.ضمنا سطح احتمال برای معناداری فرضیه ها 05/0 در نظر گرفته شده است. نتایج نشان داد که مدیران هنگام مواجهه با تعارض، برای مدیریت آن به ترتیب راهبرد اجتناب، راهبرد راه حل گرایی و راهبرد کنترل را به کار می برند و همچنین از بین سبک های تصمیم گیری، بیشترین میانگین را سبک وابستگی به خود اختصاص داده است و سبک عقلایی کمترین سبک مورد استفاده مدیران بوده است.

تبلیغات