رویکردی نو در علوم تربیتی

بررسی و تبیین نقش تأثیر آموزش های الکترونیکی بر مدیریت یکپارچه و بهینه منابع انسانی در عملکرد مدیران حوزه ی ستادی وزارت آموزش و پرورش

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

فناوری اطلاعات به عنوان یک زیرساخت جدید توجه زیادی را به توانمندسازی کارکنان در سازمان ها به خود جلب کرده است. لذا هدف از این پژوهش، بررسی و تبیین نقش تأثیر آموزش های الکترونیکی بر مدیریت یکپارچه و بهینه منابع انسانی در عملکرد مدیران حوزه ی ستادی وزارت آموزش و پرورش می باشد. این تحقیق به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این مطالعه 487 نفر است. حجم نمونه مورد مطالعه در این تحقیق از طریق جدول مورگان جرسی 216 نفر است. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش انحصاراً پرسشنامه محقق ساخته است؛ در این تحقیق به منظور آزمون فرضیه ها از t تک متغیره و خی 2 استفاده شده است. محاسبات آماری این تحقیق به وسیله SPSS انجام گردید. با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها و نتایج آزمون فرضیه های تحقیق، اجرای دوره های آموزش های الکترونیکی بر مدیریت یکپارچه و بهینه منابع انسانی درعملکرد مدیران و بر کاهش هزینه های آموزشی و اداری تاثیر معنا داری دارد و در تغییر فرهنگ سازمانی و بر افزایش یادگیری موثر است و درنهایت بر عملکرد مدیران حوزه ی ستادی وزارت آموزش و پرورش موثر است.

تبلیغات