چکیده

این تحقیق در پی پاسخگویی به این سؤال اساسی که آموزش های فرهنگی شهروندی چه تأثیری در کاهش آسیب های اجتماعی و جرم و جنایات اینترنتی در میان جوانان دارد؟ نخست ادبیات موضوع بررسی و پس از تعیین چارچوب نظری تحقیق نقش آموزش های فرهنگی در کاهش آسیب های اجتماعی و جرم و جنایت اینترنتی در میان جوانان از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران شمال مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی- پیمایشی از شاخه تحقیقات میدانی است. جامعة آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران شمال را شامل می شود. جامعه آماری حدوداً 10000 نفر می باشند که حجم نمونه از طریق فرمول کوکران محاسبه شده است. از میان پرسشنامه های توزیع شده تعداد 358 نفر به سؤالات پاسخ داده اند که پاسخنامه های آن ها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته شده است. در این تحقیق داده های حاصل از گردآوری پرسشنامه ها به دو طریق مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند: در مرحله نخست داده ها به شیوه آمار توصیفی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته که در این قسمت از طریق جداول، اشکال و نمودارها و... به توصیف آن ها پرداخته شده و در بخش دوم دیدگاه های اعضای نمونه آماری که دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران شمال بوده اند در قالب جداول آماری ارائه شده است. در خاتمه به جمع بندی اطلاعات حاصل شده از انجام تحقیق پرداخته و فرضیات چهارگانه تحقیق مطرح و نتایج نهایی راجع به آزمون هر یک از آن فرضیات مطرح شده است. با توجه به نتایج حاصل شده کلیه فرضیه های تحقیق تأیید شده است.

تبلیغات