مهدی طیار

مهدی طیار

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

آموزش های فرهنگی شهروندی و نقش آن در کاهش آسیب های اجتماعی و جرم و جنایات اینترنتی در میان جوانان

نویسنده:

کلید واژه ها: آموزش آموزش های فرهنگی آموزش های فرهنگی شهروندی آسیب های اجتماعی جرم و جنایت دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 323 تعداد دانلود : 584
این تحقیق در پی پاسخگویی به این سؤال اساسی که آموزش های فرهنگی شهروندی چه تأثیری در کاهش آسیب های اجتماعی و جرم و جنایات اینترنتی در میان جوانان دارد؟ نخست ادبیات موضوع بررسی و پس از تعیین چارچوب نظری تحقیق نقش آموزش های فرهنگی در کاهش آسیب های اجتماعی و جرم و جنایت اینترنتی در میان جوانان از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران شمال مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی- پیمایشی از شاخه تحقیقات میدانی است. جامعة آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران شمال را شامل می شود. جامعه آماری حدوداً 10000 نفر می باشند که حجم نمونه از طریق فرمول کوکران محاسبه شده است. از میان پرسشنامه های توزیع شده تعداد 358 نفر به سؤالات پاسخ داده اند که پاسخنامه های آن ها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته شده است. در این تحقیق داده های حاصل از گردآوری پرسشنامه ها به دو طریق مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند: در مرحله نخست داده ها به شیوه آمار توصیفی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته که در این قسمت از طریق جداول، اشکال و نمودارها و... به توصیف آن ها پرداخته شده و در بخش دوم دیدگاه های اعضای نمونه آماری که دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران شمال بوده اند در قالب جداول آماری ارائه شده است. در خاتمه به جمع بندی اطلاعات حاصل شده از انجام تحقیق پرداخته و فرضیات چهارگانه تحقیق مطرح و نتایج نهایی راجع به آزمون هر یک از آن فرضیات مطرح شده است. با توجه به نتایج حاصل شده کلیه فرضیه های تحقیق تأیید شده است.
۲.

بررسی عوامل مؤثر بر برنامه ریزی راهبردی نیروی انسانی در سازمان های دولتی ایران

کلید واژه ها: برنامه ریزی راهبردی نیروی انسانی تجزیه وتحلیلPEST تجزیه وتحلیل محیط خارجی مدل سازی معادلات ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 304 تعداد دانلود : 33
هدف از این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر برنامه ریزی راهبردی نیروی انسانی است. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای، نمونه ای 251تایی از متخصصان حوزه منابع انسانی در سازمان های دولتی ایران مورد مطالعه قرار گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده و تحلیل داده ها با نرم افزار لیسرل (5/8) و مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد. یافته های تحقیق وجود رابطة علی بین عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فناورانه و برنامه ریزی راهبردی منابع انسانی در سازمان های دولتی ایران را تأیید کرد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان