ویژه نامه نامه فرهنگستان - زبان ها و گویش های ایرانی

نقد و بررسی کتاب؛ (دبیرمقدم، محمد، رده شناسی زبان های ایرانی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، تهران 1392 ، دو جلد)

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex