سیاست دفاعی

فشردن دستهای صدام حسین: بررسی اسناد دخالت آمریکا در جنگ ایران و عراق

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

جنگ ایران و عراق ، به رغم موضع گیریهای رسمی ابرقدرتهای وقت ، صحنه اعمال نفوذ و دخالت این بازیگران از طریق رژیم بعث حاکم بر عراق بود . با آنکه کتابها و مقالات مختلفی در مورد اعمال نفوذ یاد شده منتشر شده ، تا پیش از انتشار سندهای رسمی بررسی شده در مقاله حاضر ، مدعیات مربوط به دخالت آمریکا ، اغلب از حد تحلیل فراتر نرفته بود . این اسناد ، هر چند سانسور شده ، ضمن تایید بسیاری از دخالتها و سوگیریهای آمریکا به نفع صدام در جنگ ، افقهای جدیدی را در این باره پیش روی محققات می گشاید .

تبلیغات