کار و جامعه

کار و جامعه

کار و جامعه آبان 1394 شماره 186

مقالات

۱.

اهداف توسعه هزاره (MDG) و اهداف توسعه پایدار (SDG)(از MDG تا SDG)

۲.

اقتصاد مقاومتی ؛ مطالعه مروریِ ابعاد و ویژگی ها

۴.

بهره وری و منابع طبیعی با تأکید بر بیابان زدایی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۳۶