نقی شجاع

نقی شجاع

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
۱.

مکان یابی بهینه استقرار آمبولانس ها در شبکه جاده ای استان آذربایجان شرقی با رویکرد ترکیبی شبیه سازی عامل بنیان و الگوریتم ژنتیک(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: استقرار شبکه جاده ای مدلسازی عامل بنیان مکانیابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۲۳۶
میزان و نوع تخصیص منابع و اتخاذ استراتژیهای لازم برای تأمین مؤثر اقدامات اورژانسی با توجه به نقش حیاتی این مراکز در سیستم سلامت، و میزان توانایی این مراکز در پاسخ مؤثر به تماسهای اورژانسی یک عنصر مهم در تأمین و بازیابی سلامت بیماران محسوب میشود. بهینه ترین موقعیت مکانی اورژانسها با توجه به کنش متقابل بین عوامل، محدودیت های محیطی و ویژگیهای رفتاری متفاوت عوامل مختلف مفروض در مسئله را بیابیم. از لحاظ هدف کاربردی و توصیفی با رویکرد مدل سازی تبیینی که در ارائه مدل از نظرسنجی خبرگان استفاده و در اجرای مدل که مبتنی بر کاربست الگوریتم متاهیورستیکال (از نوع ژنتیک) میباشد، دادههای عینی و ذهنی ترکیب گردیده متغیرهای عامل و محیطی طی رویکرد ترکیبی شبیه سازی عامل بنیان و الگوریتم متاهیورستیک مدلیزه شده اند. زمان اولیه برای پیمایش یک ساختار اولیه برای ۴۰ نقطه حادثه خیز و ۵ ایستگاه برابر با 7860 بوده که پس از بهینه سازی به روش ژنتیک و تولید لیست جدید و نیز جهش آمبولانسها از یک ایستگاه به ایستگاه دیگر نتایج به عددی بین 2700 الی 4000 رسید. استفاده از این نوع بهینه سازی میتواند به سرعت فعالیتها و کاهش هزینه ها کمک شایانی نماید. با توجه به یکسان نبودن ترافیک نقاط، زمان رسیدن آمبولانس به نقاط حادثه خیز برابر نخواهد بود لذا با تغییر نقاط استقرار، بنا بر شرایط با جلو یا عقب رفتن و اختصاصی نمودن خصوصیات آمبولانس ها و نقاط حادثه خیز و ترکیب لیست نقاط میتوان زمان پیمایش کل نقاط حادثه خیز را کاهش داد.
۲.

محاسبه کارایی زنجیره تامین پایدار در صنعت سیمان (کاربرد مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل پوششی داده های شبکه ای (NDEA) شاخص بهره وری مالم کوئیست (MPI) زنجیره تامین پایدار (SSCM) صنعت سیمان بورس اوراق بهادار ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۷ تعداد دانلود : ۴۳۱
هدف این مقاله ارائه مدل مناسب مبتنی بر تحلیل پوششی داده ها با ساختار شبکه ای برای ارزیابی کارایی زنجیره تامین پایدار شرکت های سیمان حاضر در بورس ایران طی دوره زمانی 1393-95 و تعیین میزان بهره وری آن ها بر اساس شاخص مالم کوئیست می باشد. این مدل می کوشد با در نظر گرفتن محدودیت های کمّی و کیفی و نیز خروجی های نامطلوب، معیارهای پایداری در شبکه تامین معرفی نماید و از طریق سنجه آنها بر زنجیره تامین، نتایج سازگارتری با واقعیت حاصل نماید. به طور کلی، نتایج حاکی از کاهش بهره وری کل شرکت های یاد شده است؛ در این میان، تنها 7 شرکت کارایی خود را حفظ کرده و سایر شرکت ها نوسان عملکرد داشته اند.
۳.

سنجش آمادگی بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط جهت ورود به تجارت الکترونیکی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: پویایی های سیستم سنجش آمادگی الکترونیکی بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط تجارت الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۳ تعداد دانلود : ۳۶۱
با توجه به اهمیت و نقش فزاینده صنایع کوچک و متوسط و نقشی که آمادگی الکترونیکی و گسترش تجارت الکترونیکی در کاهش هزینه و بسط فعالیت این صنایع دارد، بررسی وضعیت آمادگی الکترونیکی جهت ورود به بازار تجارت الکترونیکی در صنایع کوچک و متوسط بسیار مهم است. از این رو طراحی الگوهای ارزیابی آمادگی متناسب با شرایط داخلی و محیطی سازمان ها و جوامع با هدف سنجش سطح آمادگی الکترونیکی آن ها ضروری است و بدون ارزیابی آمادگی سازمان ، فعالیت در دنیای شبکه ای غیرممکن و یا موانع آن بسیار زیاد خواهد بود. <br /> در این مقاله ضمن معرفی اجمالی مدل های ارائه شده برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی و طبقه بندی آن ها، عوامل مؤثر در ارزیابی آمادگی صنایع تولیدی کوچک و متوسط جهت ورود به بازار تجارت الکترونیک با رویکرد ترکیبی فراتلفیق بررسی و شناسایی شده است. سپس به منظور شناخت بهتر متغیرهای تأثیرگذار بر این رابطه و درک دینامیزم های موجود، با استفاده از رویکرد مدل سازی پویایی های سیستم و ترسیم نمودارهای علّی- حلقوی(CLD)، یک مدل ارزیابی آمادگی صنایع کوچک و متوسط جهت ورود به بازار تجارت الکترونیک ارائه و در نهایت شبیه سازی توسط نرم افزار ونسیم انجام شده است. دو سناریوی اساسی افزایش تبلیغات و کیفیت سیستم، به عنوان اهرم های مدل مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج شبیه سازی، حاکی از تأثیر مثبت کیفیت سیستم و تبلیغات بر روی آمادگی الکترونیکی صنایع است با این تفاوت که تأثیر کیفیت سیستم نسبت به تبلیغات بر افزایش آمادگی الکترونیکی بیشتر است.
۴.

بهره وری کل انرژی و عوامل موثر بر آن (صنایع تولیدی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بهره وری کل انرژی صنایع تولیدی ایران تحلیل پوششی داده ها روش مالم کوییست گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۰ تعداد دانلود : ۳۴۵
هدف این مقاله ارزیابی بهره وری کل انرژی و عوامل موثر بر آن در 134 صنعت تولیدی ایران در سطح کدهای چهار رقمی طبقه بندی بین المللی (ISIC) طی دوره 1394-1385 است. بدین منظور، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوییست، کارایی فنّی, تکنولوژیکی و بهره وری کل انرژی صنایع تولیدی ایران محاسبه شده و سپس، با روش اثرات ثابت و گشتاورهای تعمیم یافته، عوامل موثر بر بهره وری کل انرژی برآورد شد. نتایج مدل نشان داد تمامی صنایع تولیدی، رشد مثبت پیشرفت تکنولوژیکی را تجربه نموده اند؛ اما هیچ کدام از کارایی فنّی برخوردار نبوده اند. به طور کلی، یافته ها حاکی از رشد بهره وری کل انرژی در صنایع تولیدی است. نتایج برآورد الگو نشان داد متغیرهای مهارت، فاوا، تحقیق و توسعه، سرمایه فیزیکی، ماشین آلات و تجهیزات، صادرات و زمان اثر معنادار و فقط تحصیلات، اثر غیرمعناداری بر بهره وری کل انرژی داشته است. بر اساس نتایج، بازبینی شیوه کار, بهبود مهارت های مدیریتی، حمایت یارانه ای دولت از تولید و سرمایه گذاری، کاهش تعرفه واردات تجهیزات و ماشین آلات سرمایه ای از صنایع با مصرف انرژی کم تر پیشنهاد می شود.
۵.

ارزیابی کارایی فعالیت های پژوهشی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی: رویکرد تحلیل پوششی داده ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل پوششی داده ها (DEA) کارایی حوزه پژوهشی مدل بدون ورودی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۳ تعداد دانلود : ۴۳۰
با توجه به این که مأموریت حوزه پژوهشی دانشگاه ها و موسسات آموزشی، تألیف و تدوین فعالیت های پژوهشی و یا ایجاد و توسعه علوم و تبدیل آن به فناوری است. ارزیابی عملکرد پژوهشی واحدهای دانشگاهی دارای اهمیت است. در این مقاله کارایی حوزه پژوهشی واحدهای منتخب دانشگاه آزاد اسلامی طی سه دوره زمانی 92-1389 با استفاده از مدل بدون ورودی در تحلیل پوششی داده ها اندازه گیری و مورد مقایسه قرارگرفته است. بدین منظور، 5 شاخص مهم پژوهشی بر مبنای تکنیک دیماتل تعیین و در نظر گرفته شده است. کارایی واحدها با استفاده از مدل بدون ورودی و با نرم افزار تخصصی GAMS محاسبه و در نهایت برای رتبه بندی واحدها از روش رتبه بندی اندرسون - پترسون استفاده شده است. در دوره اول 4 واحد دانشگاهی (تاکستان، کرج، فیروزکوه و ورامین) کارا بوده اند، در دور دوم، 5 واحد (پرند، تاکستان، رودهن، کرج و فیروزکوه) کارا بوده اند و در نهایت در دوره سوم، 4 واحد (پرند، تاکستان، قزوین و فیروزکوه) به کارایی بالا دست یافته اند.
۶.

ارزیابی عملکرد خانه های بهداشت شهرستان فیروزکوه با استفاده از تحلیل پوششی داده ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی تحلیل پوششی داده ها کارایی خانه های بهداشت شهرستان فیروزکوه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۵ تعداد دانلود : ۶۵۹
ارزیابی عملکرد خانه های بهداشت شهرستان فیروزکوه وبررسی کارایی آنها هدف اصلی این مقاله است و این موضوع می تواند کمکی جهت بهبود کارایی خانه های بهداشت و نیز تعیین استراتژی ها و برنامه های مناسب جهت پیشبرد اهداف و رشد و توسعه واحدهای یاد شده باشد. در این مقاله برای ارزیابی عملکرد خانه های بهداشت با استفاده از نظر صاحبان فن واساتید تحقیق در عملیات و هم چنین مطالعه تحقیقات گذشته اقدام به تعیین 2 ورودی و3 خروجی مهم در بازه زمانی فروردین90 تا فروردین 91 شده است. سپس با استفاده از مدل CCR اقدام به ارزیابی کارایی آنها کرده و مشخص شد که 5 خانه بهداشت از 18 خانه بهداشت با کسب نمره کارایی یک کارا می باشند و سپس با کمک مدل رثبه بندیAP_CCR واحدها را از نظر کارایی رتبه بندی کرده و مشخص شد خانه بهداشت های ارجمند، جلیزجند و مزداران به ترتیب سه نمره اول را به خود اختصاص داده اند.
۷.

تحلیل کارایی عملکرد مدیریت بر پایه مرز کارایی و ناکارایی در DEA (مطالعه موردی: شعب منتخب بانک کلی ایران )(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: تحلیل پوششی داده ها کارایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶۴ تعداد دانلود : ۱۱۰۷
تحلیل پوششی داده ها (DEA) یک روش برای مشخص کردن مرز کارایی از مجموعه امکان تولید می باشد. در مقابل تحلیل پوششی داده ها مدل دیگری وجود دارد که معکوس تحلیل پوششی داده ها (IDEA) نامیده می شود و برای مشخص کردن مرز ناکارایی از شبه مجموعه امکان تولید می باشد.در این مقاله یک معیار کارایی جدیدی با استفاده از مرز کارایی و ناکارایی و وزن به دست آمده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) پیشنهاد می کنیم.
۸.

اندازه گیری بهره وری در واحدهای دانشگاهی و رتبه بندی آنها بر اساس مدل های تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست

کلید واژه ها: ارزیابی تحلیل پوششی داده ها کارایی ضریب بهره وری مالم کوئیست واحد های دانشگاهی منطقه 12

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸۲ تعداد دانلود : ۹۶۳
ارزیابی عملکرد واحد های دانشگاهی منطقه 12 دانشگاه آزاد اسلامی و بررسی کارایی آنها هدف اصلی این مقاله است که با بهره گیری از تحلیل پوششی داده ها در قالب مدل های BCC و AP انجام می شود. همچنین با استفاده از شاخص بهره وری مالم کوئیست پیشرفت یا پسرفت عملکرد آنها تعیین شده است. دوره زمانی مطالعه سال های 1388-1384 می باشد. نتایج حاصل از مدل تحلیل پوششی داده ها نشان می دهد که در طی دوره مورد بررسی عملکرد سه واحد دانشگاهی بوئین زهرا، فیروزکوه و ورامین نسبت به سایر واحد ها مطلوب تر بوده و این واحد ها به عنوان واحد های مرجع برای دیگر واحد ها محسوب می شوند. در ضمن با بهره گیری از شاخص مالم کوئیست مشخص شد که واحد های پردیس، قزوین، فیروزکوه، نظرآباد و هشتگرد پیشرفت قابل ملاحظه ای در سال های اخیر دانسته اند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان