مجلاتاشارات


 نشریه فلسفی و کلامی گروه فلسفه دانشگاه خوارزمی


دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه خوارزمی

مدیر مسئول: محمد جواد رضایی ره

سردبیر: مرتضی فتحی زاده

 هیئت تحریریه: یوسف شاقول/ دانشیار دانشگاه اصفهان؛ محمد اصغری/ دانشیار دانشگاه تبریز؛ حسین اترک/ دانشیار دانشگاه زنجان؛ محمد کاظم علمی سولا/ دانشیار دانشگاه فردوسی؛ رسول رسولی پور/ استادیار دانشگاه خوارزمی؛ محمدجواد رضائی ره/ استادیار دانشگاه خوارزمی؛ عباس شیخ شعاعی/ استادیار دانشگاه خوارزمی؛ مرتضی فتحی زاده/ استادیار دانشگاه خوارزمی؛ مجید ملایوسفی/ دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی؛ قدرت الله قربانی/ استادیار دانشگاه خوارزمی.

نشانی: تهران، ابتدای خ مفتح جنوبی، دانشگاه خوارزمی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه فلسفه

تلفن: 88306651(021)

وب سایت: http://isharat.khu.ac.ir/

پست الکترونیک: isharat@khu.ac.ir


آرشیو نشریه: