مجلاتپژوهش و حوزه


توقف انتشار


دوره انتشار: فصلنامه 

صاحب امتیاز: معاونت پژوهشی مرکز مدیریت حوزه علمیه قم 

مدیر مسئول: سید علی عماد 

سردبیر: عباس ایزد پناه  


آرشیو نشریه: