مجلاترسائل


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: مرکز آموزش هاى تخصصى فقه

مدیر مسئول: مهدى محقق فر

سردبیر: مهدى عطار کاشانى

مدیر داخلی: حسین صبورى

هیئت تحریریه: حسین صبورى، مهدى طهماسبى، مصطفى کاویانى، مهدى عطارکاشانى، مهدى محق قفر

نشانی: قم، بلوارامین، کوچه17  ، پلاک20 ، مرکز آموز شهاى تخصصى فقه

تلفن: 32617406(025)

وب سایت: www.atfeqh.ir

پست الکترونیک: info@atfeqh.ir


آرشیو نشریه: