مجلاتپژوهش های زبان شناختی قرآن (کاوشی نو در معارف قرآنی)


 


دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه اصفهان

مدیر مسئول: دکتر محمدرضا ستوده نیا

سردبیر: دکتر نصرالله شاملی

مدیر داخلی: محمد جانی پور

هیئت تحریریه: دکتر علی اکبر ربیع نتاج، دکتر محمد رضا ستوده نیا، دکتر محمد باقر سعیدی روشن، دکتر نصرالله شاملی، دکتر سید محمد کاظم طباطبایی، دکتر محمد رضا فخر روحانی، دکتر محمود کریمی، دکتر قاسم مختاری، دکتر اصغر منتظر القائم

نشانی: : اصفهان- خیابان هزار جریب- دانشگاه اصفهان- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه علوم قرآن و حدیث- دفتر مجله پژوهش های زبانشناختی قرآن کد پستی: 73441-81746

تلفکس: 7933119(0311)

وب سایت: http://uijs.ui.ac.ir

پست الکترونیک: nrqs@res.ui.ac.ir


آرشیو نشریه: