مجلاتحکمت معاصر


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

سردبیر: حمیدرضا آیت‌اللهی

مدیر اجرایی: حسن فقیه عبد اللهی

نشانی: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64، جنب مجتمع آ اس پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کدپستی: 1437774681، صندوق پستی:6419

تلفن: 3-88046891(021)(داخلی 287) 

وب سایت: http://wisdom.ihcs.ac.ir

پست الکترونیک: cont.wisdom@ihcs.ac.ir


آرشیو نشریه: