مجلاتفرهنگ پویا


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: حجت‌الاسلام‌‌دکترمجتبى‌مصباح

مدیر مسئول: حجت‌الاسلام‌دکترسیداحمد‌رهنمایى

سردبیر: حسن‌طاهرى

مدیر اجرایی: حجت‌الاسلام‌علیرضا‌دهشیرى

وب سایت: http://puya.nashriyat.ir

پست الکترونیک: nashrieh@qabas.net


آرشیو نشریه: