مجلاتادیان و عرفان (مقالات و بررسی های سابق)


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشکده الهیات و معارف اسلامی

مدیر مسئول: سید محمدرضا امام

سردبیر: قربان علمی

هیئت تحریریه: غلامرضا اعوانی، فتح الله مجتبائی، شهرام پازوکی، محسن جوادی، مجتبی زروانی، علی شیخ‌الاسلامی، احد فرامرز قراملکی، قاسم کاکایی، محمد لگنهاوزن، سیدیحیی یثربی

نشانی: تهران، خیابان شهید مفتح ، تقاطع خیابان شهید  استاد مطهری ، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، کد پستی : 1576613111  صندوق پستی : 15766-4411

تلفن: 42762152(021)      فکس: 42762972(021)

وب سایت: http://jrm.ut.ac.ir

پست الکترونیک: jrm@ut.ac.ir


آرشیو نشریه: