مجلاتپژوهش حقوق و سیاست


توقف انتشار

از شماره 22 نشریه پژوهش حقوق و سیاست به دو مجله به نام های 1. پژوهش حقوق عمومی  2. پژوهش سیاست تفکیک شده است.


درجه علمی: علمی - پژوهشی
دوره انتشار: فصلنامه
صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی 
مدیر مسئول: دکتر حسنعلی موذن زادگان
سردبیر: دکتر محمد رضا ضیائی بیگدلی
مدیر داخلی: حبیب الله پارسایی
هیئت تحریریه: دکتر علی آزمایش، دکتر حسن آقایی نیا، دکتر علیرضا ازغندی، دکتر رضا اسلامی، دکتر ابراهیم برزگر، دکتر حسین بشیریه، دکتر محمد رضا پاسبان، دکتر اصغر جعفری ولدانی، دکتر ناهید جوانمردی، دکتر همایون حبیبی، دکتر حسین دهشیار، دکتر حبیب اله رحیمی، دکتر سید قاسم زمانیع دکتر سید حسین صفائی، دکتر محمد رضا ضیائی بیگدلی، دکتر عبدالعلی قوام، دکتر سید محمود کاشانی،دکتر سعیده لطفیان، دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی


آرشیو نشریه: