مجلاتپژوهش حقوق عمومی(پژوهش حقوق)


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی

مدیر مسئول: حسنعلی موذن زادگان

سردبیر: منصور جباری

هیئت تحریریه: حسنعلی موذن زادگان، منصور جباری، محمدرضا ویژه، محمدرضا ضیایی بیگدلی، محمدحسین رمضانی قوام آبادی، سید فضل اله موسوی، عباسعلی کدخدایی، محمد شمسایی، رضا موسی زاده

تلفن:44737615(021)    

وب سایت: http://qjpl.atu.ac.ir

پست الکترونیک: allamehjournal@gmail.com


آرشیو نشریه: