مجلاتمطالعات آموزش و فراگیری زبان انگلیسی


 


دوره انتشار: دو فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه تبریز

مدیرمسئول: معاونت پژوهشی دانشگاه

سردبیر: دکتر مسعود رحیم پور

هیات تحریریه: دکتر پرویز بیرجندی، دکتر بهزاد قنسولی، دکتر سید محمد علوی، دکتر غلامرضا کیانی، دکتر محمدعلی ترابی، دکتر حمیده معرفت، دکتر فرهمن فرخی، مسعود رحیم پور

نشانی: تبریز دانشگاه تبریز، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی.

تلفکس:3392131(0411) 

وب سایت: http://elt.tabrizu.ac.ir/

پست الکترونیک:  nashrieh-adabiat@tabrizu.ac.ir


آرشیو نشریه: