پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

ترتیب بر اساس: حروف الفباجدید‌ترین
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
اسلام و علوم اجتماعی

اسلام و علوم اجتماعی(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
موضوع: علوم اجتماعی و ارتباطات
آخرین شماره: اسلام و علوم اجتماعی سال چهاردهم بهار و تابستان 1401 شماره 27
تربیت اسلامی

تربیت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: علوم تربیتی
آخرین شماره: تربیت اسلامی سال هفدهم پاییز 1401 شماره 41
جستارهای اقتصادی ایران

جستارهای اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: اقتصاد
آخرین شماره: جستارهای اقتصادی ایران سال هجدهم پاییز و زمستان 1400 شماره 36
روش شناسی علوم انسانی

روش شناسی علوم انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: علوم انسانی
آخرین شماره: روش شناسی علوم انسانی سال 28 تابستان 1401 شماره 111
مطالعات اسلام و روانشناسی

مطالعات اسلام و روانشناسی(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
موضوع: روانشناسی
آخرین شماره: مطالعات اسلام و روانشناسی سال پانزدهم بهار و تابستان 1400 شماره 28