پژوهش علوم انسانی (دانشگاه بوعلی) -

پژوهش علوم انسانی (دانشگاه بوعلی)

 

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشکده ادبیات و علوم انسانی( حوزه معاونت پژوهشی)

مدیر مسئول: دکتر فرزاد ناظم 

سردبیر: دکتر امید طبیب زاده 

مدیر داخلی: صفانه صادقیان 

هیئت تحریریه: دکتر خسرو ابراهیم، دکتر ابراهیم بیگ زاده، دکتر جعفر حبیب زاده، دکتر فیروز حریرچی، دکتر محمد راسخ مهند، دکتر مهدی شریفیان، دکتر غلامرضا شعبانی بهار، دکتر اسماعیل شفق، دکتر قهرمان شیری، دکتر کوروش صفوی، دکتر علی باقر طاهری نیا، دکتر امید طبیب زاده، دکتر نادر فرهپور، دکتر عباس قنبری نیاکی، دکتر غلامحسین کریمی دوستان، دکتر اسدالله لطفی، دکتر فرامرز میرزایی، دکتر فرزاد ناظم 

نشانی: همدان، میدان پژوهش، دانشگاه بوعلی سینا، مرکز نشر دانشگاه، دفتر نشریه پژوهش علوم انسانی 

تلفن:38291129(081)     فکس:38290941(081)

پست الکترونیک: majale.pajoohesh@ymail.com 

آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: نشریات میان رشته ای

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

کارگاه ها
بنر سوم
بنر دوم
بنر اول