پژوهشنامه ادبیات تعلیمی - علمی-پژوهشی

پژوهشنامه ادبیات تعلیمی


 پژوهشنامه زبان و ادبیات فارسی سابق


 درجه علمی: علمی- پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه 

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

مدیرمسئول و سردبیر: دکتر احمدرضا یلمه ها

مدیر داخلی: دکتر مریم محمودی

مدیر اجرایی: منیره یزدانی

هیات تحریریه: دکتر حسین آقاحسینی، دکتر مهدی تدین، دکت عطا محمد رادمنش، دکتر محمدرضا صرفی، دکتر یحیی طالبیان، دکتر اسحق طغیانی، دکتر سید علی اصغر میرباقری فرد، دکتر سید مهدی نوریان، دکتر احمد رضا یلمه ها
نشانی: دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، دفتر فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشنامه ادبیات تعلیمی    

تلفن: 53337313(031)   فکس:  53337313(031)

وب سایت: http://parsadab.ir/

پست الکترونیک:  plbdum@gmail.com


 آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
دوره انتشار: سالنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۱۲ آذر ۱۳۹۰
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۴