پژوهشنامه حقوق اسلامی - علمی-پژوهشی

پژوهشنامه حقوق اسلامی


 

این نشریه تا شماره 24 با نام اندیشه صادق و از شماره 25 تا 31 با نام معارف اسلامی و حقوق و پس از آن با نام پژوهشنامه حقوق اسلامی منتشر شده است.

 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دو فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق (ع)

مدیر مسئول: دکتر رضا اکبری

سردبیر: دکتر نجاد علی الماسی

مدیر داخلی: حمید اسدی

هیئت تحریریه: دکتر محسن اسماعیلی، آیت الله سید حسین سعادت مصطفوی، دکتر محمدهادی صادقی، دکتر سید حسین صفایی، دکتر منوچهر طباطبایی مؤتمنی، دکتر عباس کریمی، دکتر سید فضل‌الله موسوی، دکتر حسین میرمحمد صادقی

وب سایت:  http://law.journals.isu.ac.ir

پست الکترونیک: law@sadiqjournals.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: حقوق
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۱۰ مهر ۱۳۹۰
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۸