حورا -

حورا


علمی، فرهنگی، اجتماعی زنان


دوره انتشار: ماهنامه

صاحب امتیاز: دفتر مطالعات و تحقیقات زنان

دبیر تحریریه: هادی کافی

نشانی: قم - بلوار جمهوری اسلامی - میدان سپاه - بلوار مالک اشتر به سمت راه آهن - دفتر مطالعات و تحقیقات زنان پلاک 50. کدپستی  87484-37166صندوق پستی37-3653 

تلفن: 2917577(0251)    فاکس:2917577(0251)  

 

وب سایت: www.womenrc.ir

پست الکترونیک: support@womenrc.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مطالعات زنان
دوره انتشار: ماهنامه
ناشر: مرکز تحقیقات زن و خانواده

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات