حدیث و اندیشه - علمی-ترویجی (حوزوی)

حدیث و اندیشه

 


این نشریه از شماره 18 با نام حدیث و اندیشه و با درجه علمی، علمی - ترویجی منتشر می شود 

درجه علمی: علمی - ترویجی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه قرآن و حدیث

مدیر مسئول: محمد محمدی نیک (ری شهری ( ،رسول

سردبیر: ناصر رفیعی محمدی

مدیر اجرایی: محمد صادق رهبران

هیئت تحریریه: هادی صادقی، سید محمد کاظم طباطبایی، رضا برنجکار، محمد احسانی فر، عباس پسندیده، هادی حجت، علی راد، شادی نفیسی

وب سایت: http://www.haditheandisheh.ir/


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
دوره انتشار: دو فصلنامه
ناشر: دانشگاه قرآن و حدیث
درجه علمی: علمی-ترویجی (حوزوی)

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۸