رشد آموزش تاریخ -

رشد آموزش تاریخ


علوم انسانی


دوره انتشار: فصلنامه 

صاحب امتیاز: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، وزارت آموزش و پرورش 

مدیر مسئول: محمد ناصری 

سردبیر: عبدالرسول خیراندیش

مدیر داخلی: مسعود جوادیان

هیئت تحریریه: دکتر فرج الله احمدی، دکتر حسین احمدی، دکتر عطاالله حسنی، دکتر عبدالرسول خیراندیش، دکتر نیره دلیر، دکتر نصرالله صالحی، دکتر حسین مفتخری، دکتر طوبی فاضلی پور، مسعود جوادیان

نشانی: تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، ‌ساختمان شماره 4 آموزش و پرورش، پلاک 266، دفتر انتشارات کمک آموزشی   صندوق پستی تهران، 6585-15875.

تلفن: 9-88831161(021) داخلی 250   فکس: 88301478(021)

وب سایت:www.roshdmag.ir 

پست الکترونیک: tarikh@roshdmag.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: تاریخ

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
دکتر قیومی درس گفتار
کارگاه ها
بنر دوم
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۹