پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی -

پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
e-issn: ۲۲۳۶-۲۷۸۳
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر مجتبی رضایی راد
صاحب امتیاز: دکتر مجتبی رضایی راد
سردبیر: دکتر مریم تقوایی یزدی
مدیر داخلی: کارشناس نشریه: فرشته فرشیدی
مدیر اجرایی: دکتر سید مهدی خاکزادیان
هیئت تحریریه: پروفسور حسنعلی آقاجانی، دکتر فاطمه جعفر خانی، دکتر قدرت الله عباسی، دکتر مریم تقوایی یزدی، دکتر مجید فتاحی، دکتر محمد نوروزی، دکتر اسرافیل علاء، دکتر سعید صفاریان همدانی، دکتر رسول طریقی، دکتر سید رسول معصومی، دکتر سیده لیلا حسینی طبقدهی
آدرس: ساری خیابان شفا، شفا 12،مهر 5، مجتمع بوستان،طبقه 1 واحد 1
تلفن: ۰۱۱۳۳۱۰۴۲۳۰
وب سایت: https://j.armh.ir/
پست الکترونیکی: jarmh.s.q@gmail.com
کد پستی: ۴۸۱۶۹۵۹۱۷۳

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات