پازند -

پازند


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: زبان شناسی
e-issn: ۲۷۱۷-۰۷۳X
دوره انتشار: دو فصلنامه
مدیر مسئول: فاطمه نعیمی حشکوائی
p-issn: ۱۷۳۵-۲۲۹۰
صاحب امتیاز: فاطمه نعیمی حشکوائی
سردبیر: مصطفی عاصی
مدیر اجرایی: محمدحسن معتضدی
هیئت تحریریه: یداله ثمره، فریده حق بین، زهره زرشناس، فرهاد ساسانی، مهدی سمائی، کورش صفوی، مصطفی عاصی، ایران کلباسی، ارسلام گلفام
تلفن: ۰۲۱۸۸۳۰۹۱۳۹
وب سایت: http://www.pazand.ir/

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات