پژوهش های نوین در آموزه های قرآن و سنت -

پژوهش های نوین در آموزه های قرآن و سنت

هیأت تحریریه: سید خلیل باستان، مهدی باکویی، جعفر بچاری، عبدالکریم بی آزار شیرازی،سید عبدالرسول حسینی زاده، رحمان عشریه، محمد فراهانی، داوود کمیجانی، سید مرتضی موسوی خراسانی، علی محمدی آشنانی، سید مجید نبوی، سید محمد نقیب، محمد حسین واثقی، سکینه آخوند، خدیجه جلالی، طاهره سادات طباطیایی و فاطمه کاظم زاده.


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
دوره انتشار: دو فصلنامه
مدیر مسئول: علی غضنفری
صاحب امتیاز: علی غضنفری
سردبیر: احمد عابدی
مدیر اجرایی: سید علیرضا قمصری
هیئت تحریریه: سید خلیل باستان، مهدی باکویی، جعفر بچاری، عبدالکریم بی آزار شیرازی،سید عبدالرسول حسینی زاده، رحمان عشریه، محمد فراهانی، داوود کمیجانی، سید مرتضی موسوی خراسانی، علی محمدی آشنانی، سید مجید نبوی، سید محمد نقیب، محمد حسین واثقی، سکینه آخوند، خدیجه جلالی، طاهر
وب سایت: http://www.qazanfari.net/Faslnameh
پست الکترونیکی: faslname@quransonnat.net

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات