هنرهای صناعی اسلامی - نشریه علمی (وزارت علوم)

هنرهای صناعی اسلامی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مطالعات هنر و معماری
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ فروردین ۱۳۹۹
مدیر مسئول: مهدی محمدزاده
ناشر: دانشگاه هنر اسلامی تبریز
صاحب امتیاز: دانشکده هنرهای صناعی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
رتبه: الف
سردبیر: مهدی محمدزاده
هیئت تحریریه: حسن بلخاری قهی، محمدتقی پیربابایی، غلامعلی حاتم، مهدی محمدزاده، مهدی محمدزاده، اشرف السادات موسوی لر، مصطفی گودرزی، بهمن نامور مطلق، رضا افهمی، فاطمه اکبری، فاطمه کاتب
آدرس: تبریز، خیابان آزادی، میدان حکیم نظامی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، دانشکده هنرهای صناعی اسلامی، دفتر نشریه هنرهای صناعی اسلامی
تلفن: ۰۴۱۳۵۴۲۱۷۳۵
وب سایت: http://jih-tabriziau.ir/
پست الکترونیکی: tiaj@tabriziau.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات