پژوهشنامه روانشناسی مثبت - نشریه علمی (وزارت علوم)

پژوهشنامه روانشناسی مثبت (نشریه علمی وزارت علوم)


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان (قطب علمی روانشناسی معنویت و شادی)

مدیر مسئول: حمید طاهر نشاط دوست

سردبیر: شعله امیری

مدیر داخلی: حسینعلی مهرابی

هیئت تحریریه: مسعود آذربایجانی، جواد اژه ای، شعله امیری، خسرو باقری نوع پرست، محمدرضا تقوی، مسعود جان بزرگی، شهریار شهیدی، محمد رضا عابدی، حمید رضا عریضی سامانی، باقر غباری بناب، محمد باقر کجباف، مهرداد کلانتری، حسین مولوی، محمد طاهر نشاط دوست، ابوالقاسم نوری

نشانی: اصفهان - خیابان هزارجریب، دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - گروه روانشناسی - قطب علمی روانشناسی معنویت و شادی

تلفن: 37934164(031)      فکس: 37932177(031)

وب سایت: http://uijs.ui.ac.ir

پست الکترونیک: ppls@res.ui.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: روانشناسی
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ فروردین ۱۳۹۴
ناشر: دانشگاه اصفهان
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۸