دانش مرمت و میراث فرهنگی -

دانش مرمت و میراث فرهنگی


توقف انتشارشناسنامه

دسته بندی موضوعی: مطالعات هنر و معماری
دوره انتشار: دو فصلنامه
مدیر مسئول: مهدی رازانی
ناشر: دانشگاه هنر اصفهان
صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویان مرمت دانشکده مرمت دانشگاه هنر اصفهان
سردبیر: شورای سردبیران بر اساس حروف الفبا: امین نعمتی موردراز: دانشجوی دکتری مرمت بناها و بافت های فرهنگی تاریخی/ رضا حسینی: دانشجوی دکتری مرمت بناها و بافت های فرهنگی تاریخی./ رضا رحیم نیا: دانشجوی دکتری مرمت بناها و بافت های فرهنگی تاریخی./ شهرزاد امین شیرازی ن
هیئت تحریریه: بهرام آجورلو، استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز/ پرویز هلاکویی، استادیار دانشگاه هنر اصفهان/حمیدرضا بخشنده فرد، استادیار دانشگاه هنر اصفهان. / زاهد شفیعی، استادیار دانشگاه هنر اصفهان. / سید محمدامین امامی استادیار دانشگاه هنر اصفهان./مسعود باقرزاده کثیری. استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز./ محمد مرتضوی، استادیار دانشگاه هنر اصفهان.
آدرس: اصفهان- خیابان حکیم نظامی، کوچه سنگتراش­ها، انتهای کوچه (محله تبریزیها)، خانه داوید، دفتر انجمن علمی دانشجویان دانشکده مرمت.

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۵