اقتصاد سیاسی تحول همه جانبه

اقتصاد سیاسی تحول همه جانبه

اقتصاد سیاسی تحول همه جانبه زمستان 1386 و بهار 1387 شماره 7 و 8

مقالات

۷.

آیا نحوه حاکمیت شرکتی اهمیت دارد ؟ هم پیمانی و تعین دارایی ها در نظام کایرتسو به مثابه ریشه های مزیت رقابتی ژاپنی ها