اقتصاد سیاسی تحول همه جانبه -

اقتصاد سیاسی تحول همه جانبه


توقف انتشار شناسنامه

دسته بندی موضوعی: اقتصاد
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: علی عرب مازار یزدی
ناشر: موسسه مطالعات دین و اقتصاد
صاحب امتیاز: موسسه غیر انتفاعی مطالعه دین و اقتصاد
سردبیر: علی عرب مازار یزدی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات