پژوهش های جغرافیای طبیعی

پژوهش های جغرافیای طبیعی

جغرافیای طبیعی 1387 شماره 0 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

پهنه بندی درجه – روزهای نیاز به گرمایش و سرمایش منطقه آذربایجان در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

بازیابی تغییراقلیم در نیمه غربی کشور با استفاده از تحلیل های آماری چند متغیره(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

پیش‌بینی بارش فصلی بر اساس الگوهای سینوپتیکی با استفاده از سیستم استنباط فازی- عصبی تطبیقی((ANFIS(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

سنجش تناسب اراضی استان قزوین برای کشت زعفران براساس روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

مطالعه اثرات نوسان اطلس شمالی بر رژیم بارش و دمای سواحل جنوبی دریای خزر(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

مطالعه نوسانات دما و بارش سالانه در منطقه شمال غرب ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

بررسی عوامل موثر در تحول ژئومورفولوژی مخروط افکنه ها مطالعه موردی مخروط افکنه جاجرود(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

بررسی توزیع مکانی بارندگی فصلی و سالانه در غرب ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بارندگی توزیع مکانی نمایه تمرکز بارندگی غرب ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 782 تعداد دانلود : 596
۱۰.

پتانسیل تولید سیل در حوضه های آبخیز با استفاده از مدل HEC_HMS در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی(مطالعه موردی حوضه معرف کسیلیان)(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۱.

تحلیل آماری سینوپتیکی توفان های گرد و غبار استان خراسان رضوی در فاصله زمانی(2005-1993) .pdf(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۲.

تحلیل پهنه‌های مناسب توسعه اکوتوریسم در استان کردستان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی .pdf(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۳.

شناسایی الگوهای سینوپتیکی سرماهای شدید شمال غرب ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۴.

مقایسه‌ دمای سطحی حاصل از داده‌های میدانی و ماهواره‌ای در خزر جنوبی(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۵.

ارزیابی و پهنه‌بندی عوامل موثر در وقوع زمین لغزش دامنه‌های شمالی آلاداغ (مطالعه موردی حوضه زهکشی چناران در استان خراسان شمالی)(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۶.

ارزیابی تاثیر تغییرات کاربری و پوشش اراضی بر رژیم سیلابی رودخانه تجن با استفاده از تکنیک سنجش از دور(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۷.

برآورد فرسایش خاک و تولید رسوب حوضه سد ایلام بااستفاده از مدل MPSIAC(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۸.

بررسی تغییرات سطح و پوشش گیاهی کویر سیاهکوه با استفاده از داده های سنجش از دور(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۹.

بررسی لندرم دره‌های یخچالی مطالعه موردی دره‌های یخچالی کوهستان سهند(مقاله علمی وزارت علوم)

۲۰.

تحلیل روند تغییرات بارندگی های فصلی و سالانه چند ایستگاه منتخب در حوزه مرکزی ایران با استفاده از روش های ناپارامتری(مقاله علمی وزارت علوم)

۲۱.

تکامل مکران ساحلی، طی کواترنر پسین(مقاله علمی وزارت علوم)

۲۲.

ژئومورفولوژی و مطالعات آن در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

۲۳.

مدلسازی سازگاری دمایی زیتون (Olea europaea L.) در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۲۴.

تحلیل مورفومتری و مورفولوژی شبکه زهکشی در مخروط آتشفشانی تفتان(مقاله علمی وزارت علوم)

۲۵.

مطالعه تغییر اقلیم در سواحل جنوبی دریای خزر به روش من- کندال(مقاله علمی وزارت علوم)

۲۶.

مقایسه دو مدلEPM وMPSIAC در برآورد فرسایش و رسوب حوضه پگاه سرخ گتوند خوزستان با استفاده ازتکنیک های RS و GIS(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خوزستان سنجش از دور فرسایش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 213 تعداد دانلود : 501

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۱