علوم جغرافیایی

علوم جغرافیایی

علوم جغرافیایی 1385 شماره 2

مقالات

۳.

کاربرد عکس های هوایی و تکنیک موزائیک سازی عکس های هوایی

۶.

بررسی علل و عوامل ناپایداری دامنه ها در حوضه ی آبریز رودخانه تبارک آباد قوچان

۷.

تحلیل خشکسالی با استفاده از شاخص استاندارد شده بارش (SPI) (مطالعه موردی استان خراسان)

نویسنده:

کلید واژه ها: مدیریت ریسک خشکسالی شاخص SPI پهنه بندی خشکسالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۱۴۴