علوم جغرافیایی - علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد)

علوم جغرافیایی


 


دوره انتشار: فصلنامه 

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد 

مدیر مسئول: دکتر ابوالفضل بهنیافر 

سردبیر: دکتر مهدی جهانی 

مدیر اجرایی: دکتر هادی قنبر زاده 

هیات تحریریه: دکتر حسن مطیعی لنگرودی، دکتر مسعود مهدوی، دکتر حسین محمدی، دکتر محمد علی احمدیان، دکتر عزت الله مافی، دکتر ابوالفضل بهنیافر

نشانی: مشهد، قاسم آباد، بلوار شاهد، مجتمع علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، دفتر فصلنامه علوم جغرافیایی.

تلفن: 6622790 (0511)  فکس: 6622790 (0511)   

وب سایت: js.mshdiau.ac.ir/jgrs/ 

پست الکترونیک: JGRS@mshdiau.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
دوره انتشار: فصلنامه
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی
درجه علمی: علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات