مطالب مرتبط با کلید واژه

مهارت های ارتباطی مدیران


۱.

مدیریت دانش و مهارت های ارتباطی مدیران سازمان تربیت بدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۱۶۹ تعداد دانلود : ۹۵۷
تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطة مدیریت دانش با مهارت های ارتباطی مدیران سازمان تربیت بدنی ایران انجام شده است. پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعة آماری شامل تمامی کارکنان (کارشناس مسئول، کارشناس و کاردان) سازمان تربیت بدنی ایران به تعداد 435 نفر بودند. نمونة آماری بر اساس جدول مورگان 204 نفر تعیین شد که از طریق نمونه گیری طبقه ای و به صورت تصادفی انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها دو پرسشنامة محقق ساختة مهارت های ارتباطی مدیران و مدیریت دانش تدوین شد که پایایی پرسشنامه ها با روش آلفای کرونباخ، به ترتیب، 83% =α و 87%=α به دست آمد. روایی صوری از طریق مراجعه به هفت نفر از استادان مدیریت ورزشی تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری t مستقل و ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن در سطح (05/0 ≥ p) استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد بین وضع موجود و مطلوب مهارت ارتباطی مدیران (05/0 = , p215/19 (t= تفاوت معنی داری وجود دارد. به علاوه، بین شاخص های مهارت های ارتباطی مدیران(خودگشودگی، همدلی، حمایتگری، مثبت گرایی، خود نظمی، مهارت اجتماعی، نفوذ آرمانی و الهام بخشی و تحریک خردمندانه) با متغیرهای خلق و انتقال دانش (مدیریت دانش) رابطة مثبت و معنیداری وجود دارد. ارتباط مثبت و معنیدار بین مهارت های ارتباطی مدیران و مؤلفه های مدیریت دانش مبین آن است که برای اجرای موفقیت آمیز مدیریت دانش باید مدیران سطح مهارت های ارتباطی خود را ارتقاء دهند تا موجب خلاقیت کارکنان و پیشرفت سازمان شوند.
۲.

تأثیر مهارت های ارتباطی کارآفرینانه مدیران کسب وکارهای ورزشی بر افزایش رضایت مشتریان: مطالعه موردی باشگاه های ورزشی خصوصی منتخب تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رضایت مشتریان مهارت های ارتباطی مدیران کسب و کارهای ورزشی ایران

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت کارآفرینی مدیریت کسب و کارهای کوچک
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت اجرایی مهارتهای عمومی مدیریت
تعداد بازدید : ۱۸۱۸ تعداد دانلود : ۸۶۳
مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان تأثیر مهارت های ارتباطی کارآفرینانه مدیران در افزایش رضایت مشتریان باشگاه های ورزشی خصوصی شمال و غرب تهران طراحی و اجرا شد. پس از مصاحبه با خبرگان و تعیین متغیرهای مهارت های ارتباطی، پرسشنامه محقق ساخته ای در سه بخش شامل ویژگی های جمعیت شناختی، مهارت های ارتباطی و رضایت مشتری تهیه و به شکل میدانی اجرا شد. برای رتبه بندی هر یک از عوامل، از رگرسیون گام به گام استفاده شده است. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای، 30 باشگاه از بین باشگاه های تهران و 358 نمونه از مشتریان به صورت تصادفی انتخاب شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد بین مهارت های ارتباطی مدیران و افزایش رضایت مشتریان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و به ترتیب متغیرهای شنود مؤثر، طرز پوشش، گشاده رویی، مهارت کلامی، احترام و بازخورد، بیشترین وزن را به خود اختصاص می دهند.
۳.

ارزیابی مهارت های ارتباطی مدیران سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در توسعة فعالیت های فرهنگی در سطح بین الملل

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۹۳ تعداد دانلود : ۳۰۳
در این تحقیق در راستای بررسی رابطة مهارت های ارتباطی مدیران و توسعة فعالیت های فرهنگی در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، ضمن بررسی نظرهای کارکنان و مدیران سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، از دیدگاه های ارائه شده از سوی آن ها، استفاده شده است. روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع داده ها کمّی و از نظر نحوة گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیة کارکنان و مدیران سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی هستند که تعداد آن ها حدوداً 600 نفر است که با توجه به ضوابط نمونه گیری تعداد 234 نفر به عنوان نمونة تحقیق انتخاب شده اند. در مرحلة بعد بر اساس مدل مفهومی پژوهش، سؤالات و فرضیه های پژوهش، با استفاده از پرسشنامة محقق ساخته، گویه های استخراجِ شده در نمونة آماری تحقیق مورد پرسش قرار گرفته است. در بخش آمار توصیفی، توصیف داده ها در دو بخش متغیرهای زمینه ای و متغیرهای اصلی ارائه گردیده و در بخش آمار استنباطی، برای بررسی فرضیه ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری و تحلیل عاملی استفاده شده است. با توجه به داده های تحقیق می توان گفت ارتباط معنا داری بین مهارت های ارتباطی مدیران و ابعاد توسعة فعالیت های فرهنگی در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی وجود دارد. با توجه به مقدار مثبت ضریب همبستگی می توان گفت بین مهارت های ارتباطی مدیران و ابعاد توسعة فعالیت های فرهنگی در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی همبستگی مثبت وجود دارد؛ به عبارتی با افزایش یکی دیگری نیز افزایش پیدا می کند.