مطالعات ادبیات کودک

مطالعات ادبیات کودک

مطالعات ادبیات کودک سال چهارم بهار و تابستان 1392 شماره 7

مقالات

۱.

جامعه شناختی جنسیت در داستان نامه هایی به آقا غوله

۲.

بررسی عناصر و مضامین دینی و میهنی در اشعار کتابهای فارسی دوره ی راهنمایی

۳.

تحلیل قصه ای لکی بر مبنای روانشناسی یونگ

۴.

بررسی عنصر زبان و ویژگی های آن در اشعار کودک و نوجوان «مهدی آذریزدی»

۵.

مقایسه ی افسانه های ایرانی ، کتاب های داستانی- تصویری ایرانی و کتاب های داستانی- تصویری خارجی بر مبنای مؤلفه های تفکر فلسفی

۶.

بررسی مفهوم توانمندسازی در داستان های احمد اکبرپور

۷.

شخصیت سازی و شخصیت پردازی در آثار اقتباسی از مثنوی مولوی برای کودکان و نوجوانان

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۱