مطالعات ادبیات کودک - علمی-پژوهشی

مطالعات ادبیات کودک

 


هدف از انتشار مجله ی مطالعات ادبیات کودک، تقویت روشمندی در پژوهش های ادبیات کودک و نوجوان و کمک به رشد بیش‌تر و بهتر نقد و تولید نظریه در عرصه ی ادبیات کودک و نوجوان ایران است. از این رو در این مجله، مقاله‌ای بررسی می شود که در یکی از رشته‌های ادبیات، علوم تربیتی، روان شناسی، زبان شناسی، فلسفه، جامعه شناسی، کتابداری و اطلاع‌رسانی و یا هر رشته ی دیگری تدوین شده و گسترش بصیرت نسبت به ادبیات کودک و نوجوان در مقام معرفتی میان رشته ای را در پی داشته باشد. زبان اصلی مجله و مقاله ها، فارسی است.


رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه شیراز

 سردبیر: سعید حسام پور

مدیر اجرایی : صدیقه محمدی

هیات تحریریه: سعید حسام پور، مهری پریرخ، دکتر فریده پورگیو، نجف جوکار، مهدی حجوانی، کاووس حسن لی، مرتضی خسرونژاد، علی عباسی، منیژه عبداللهی، محمدحسین کرمی، فرخنده مفیدی، محمدیوسف نیری

نشانی: شیراز، پردیس ارم، دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز، دفتر مجله‌ی مطالعات ادبیات کودک، صندوق پستی: 1848-71345

تلفن: 6272292-0711

نشانی الکترونیک: http://jcls.shirazu.ac.ir/

پست الکترونی: clsjournal@rose.shirazu.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۵ آبان ۱۳۸۸
ناشر: دانشگاه شیراز
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۹