کارنامه

کارنامه

کارنامه مهر و آبان 1380 شماره 22 و 23

مقالات

۱.

گذری در سه فیلم نامه محسن مخملباف

۳.

یک گوهر سینمایی (دیدگاه جهانی به فیلم ""نون و گلدون"" )

۷.

حدیث آن کس که بر انسان می گوید اگر بگرید

۸.

رابطه ی چهاروجهی من و سمیرا یا نقش قربانی در وقوع جرم یا آنچه از زبانم در رفت

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۶