پارک فناوری پردیس

پارک فناوری پردیس

پارک فناوری پردیس تابستان 1389 شماره 22

مقالات

۲.

بررسی مفهومی انتقال تکنولوژی و مطالعه موردی اجرای این فرآیند در سیستم برق گیر (Suger Arrester)