پارک فناوری پردیس -

پارک فناوری پردیس

 

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: پارک فناوری پردیس

مدیر مسئول: مهدی صفار ینیا

سردبیر: امین رضا خالقیان

مدیر اجرایی: مسعود آدم عارف

هیئت تحریریه: مسعود آدم عارف، مجتبی آقاجانی، محمدجواد پناهی، محم دجواد حسین یافضل، محم دصالح خالقی، محم دحسین عسکری، فاطمه فامی لسعیدیان، اکبر قنب رپور، پریسا مودت، امی رمحسن مهمانچی، مجید نجفیان، سید اسماعیل هاشمی.

نشانی: تهران، اتوبان شهید بابایی، کیلومتر ۲۰ جاده دماوند، پارک فناوری پردیس

تلفن: 76250250(021)     فکس: 76250100(021)

وب سایت: http://techpark.ir

پست الکترونیک: info@techpark.ir

آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات