مرمت

مرمت

مرمت بهار 1388 شماره 24

مقالات

۱.

مستند نگاری و تهیه شناسنامه آثار تاریخی - هنری گامی مهم در حفاظت پیشگیرانه

۲.

چرا سوابق اقلیمی باید نگهداری شوند؟ و چگونه باید این کار را کرد؟

۳.

پاکسازی سکه ها ، عاملی مؤثر در حفظ اطلاعات ثبت شده در آنها

۴.

اطلاعات پایه در برخورد با بافته ها (2)

۶.

چوب های اشباع شده از آب

۷.

آزمون های پاکسازی فلزات باستانی با لیزر

آرشیو