علوم انسانی و اجتماعی( دانشگاه تبریز)

علوم انسانی و اجتماعی( دانشگاه تبریز)

علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز پاییز 1382 شماره 13

مقالات

۱.

تحلیل پایداری دامنه شمالی توده کوهستانی الوند با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

۳.

مدلی برای پیش بینی تغییرات دمایی با استفاده از مطالعات رژیم دمایی و روند تغییرات آن در طول زمان (مطالعه موردی ایستگاه تبریز)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۱ تعداد دانلود : ۴۴۸

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۸