انسان ومحیط زیست

انسان ومحیط زیست

انسان و محیط زیست دوره جدید تابستان 1386 شماره 4 (پیاپی 15) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

اثرات مخرب سوخت ارزان بر محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 948 تعداد دانلود : 75
در این مقاله سعی شده تا به اثرات زیست محیطی و نیز برخی از هزینه های اجتماعی که حمل و نقل جاده ای به اقتصاد ملی وارد می نماید و دور از چشمان مسئولین محترم قرار گرفته پرداخته شود. مسائلی همانند آلودگی زیست محیطی، ایمنی و سوخت ارزان از جمله مسائلی هستند که در این مقاله به آنها اشاره گردیده است.
۲.

بررسی انواع پلاستیک های موجود در زباله و روشهای بازیافت آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازیافت پلاستیک ترمو پلاستیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 663 تعداد دانلود : 427
پلاستیک یکی از مواد قابل بازیافت در زباله های شهری می باشد که در چند دهه گذشته مصرف و کاربرد آن ازدیاد یافته است. نسب پلاستیک تولیدی در ایران در سال 1384 برابر با 176295 تن تخمین زده می شود. پلاستیک ها به دستجاب گوناگون تقسیم می شوند و می توانند به شکل فیلم و یا فیبر و یا سایر اشکال باشند. معمولا به پلاستیک ها برای بهبود کارایی و یا از لحاظ اقتصادی ترکیبات آلی و یا پلیمر اضافه می شود. پلاستیکها ...
۴.

بررسی تاثیر اقلیم و پیامدهای آن بر صنعت اکوتوریسم(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 668 تعداد دانلود : 169
صنعت گردشگری در سالهای گذشته از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است. این صنعت چنان در حال گسترش است که در حال حاضر از هر ده فرصت شغلی در جهان، یکی از آنها به نوعی به گردشگری مربوط است. این موضوع اختصاص به سرزمین های در حال توسعه نداشته بلکه حتی در کشورهای صنعتی اروپایی از مصداقهای قابل توجهی برخوردار است. درآمد سالیانه صنعت گردشگری در جهان ...
۵.

بررسی تفاوت های مدیریت مواد زائد جامد شهری شهرهای تهران و توکیو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تهران کاهش مدیریت مواد زائد شهری توکیو استفاده مجدد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 668 تعداد دانلود : 875
در سیستم نوین مدیریت مواد زائد شهری که از مراحل مختلفی تشکیل گردیده تمام اجزای زباله از مرحله تولید تا دفع نهایی مورد ارزیابی و بررسی دقیق قرار می گیرد. هدف از ارائه این مقاله بررسی تفاوتهای مدیریت مواد زائد جامد شهری دو کلانشهر تهران و توکیو می باشد. در این تحقیق مراحل شش گانه مدیریت مواد زائد شهری این دو شهر از تولید تا دفع نهایی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرند...
۶.

بررسی آلودگی فاضلاب صنایع قند در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تصفیه فاضلاب اثرات صنایع قند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 970 تعداد دانلود : 628
تحقیق انجام شده در خصوص بررسی تعداد، ویژگیها و نحوه پراکنش و وضعیت موجود آلودگی ناشی از فاضلاب صنایع قند و شکر و تاثیر انتخاب و احداث مناسب ترین نوع سیستم تصفیه فاضلاب بر کاهش میزان حجم فاضلاب این صنایع می باشد. بررسی اثرات منفی ناشی از فاضلاب بر محیط زیست و نتایج حاصل از اعمال سیاستهای مناسب درخصوص به کارگیری سیستمهای کنترل فاضلاب ضرورت مدیریت ...