انسان ومحیط زیست - علمی-ترویجی

انسان ومحیط زیست


علوم پایه


 

رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم و تحقیقات تهران

مدیر مسئول: دکتر مجید عباسپور طهرانی فرد 

سردبیر: دکتر منصور غیاث الدین 

هیات تحریریه: دکتر نعمت الله خراسانی، دکتر سید محمود شریعت، دکتر قاسمعلی عمرانی، دکتر پروین نصیری، دکتر حسنعلی لقایی، دکتر رضا مرندی، دکتر رضا مکنون، دکتر سید مسعود منوری

نشانی: تهران، جنت آباد، نرسیده به ایران پارس، نبش کوچه 11 مخابرات، ساختمان مهیار، طبقه 5 واحد 13. صندوق پستی: تهران، 7451-14155

تلفن: 44477318(021)   فکس: 44477319(021)

وب سایت:  http://he.srbiau.ac.ir

پست الکترونیک:irsen1385@gmail.com


 آرشیو نشریه: